Print this برگه

موارد مجازسقط جنین ( سقط قانونی )

همانطور که می دانید انجام سقط جنین ، در کشور ما غیر قانونی است و تنها در برخی موارد که سلامت مادر یا جنین با ادامه بارداری به خطر می افتد، سقط قانونی با رعایت موازین شرعی و قانونی انجام می شود.

برای انجام این نوع سقط، که سقط درمانی نامیده می شود ،انجام مراحلی ضروری است که باید پیش از ۱۸ هفتگی یا زمان حلول ( دمیده شدن) روح در جنین انجام شود.برای انجام این نوع سقط ،رضایت زن و شوهر ضروری است و درخواست‌ صدور مجوز سقط‌ درمانی‌ تنها در ادارات‌ کل‌ پزشکی‌ قانونی‌ مراکز استان‌ها و با دستور مقام‌ قضایی‌، با درخواست‌ زوج‌، با معرفی‌ نامه‌ پزشک‌ معالج‌ قبل‌ از دمیده‌ شدن‌ روح‌ (چهارماهگی-طبق نظر علمای اسلامی‌) مورد پذیرش‌ قـــرار مـی‌گــیـرد.

بــر اســاس‌ ایــن‌ دستورالعمل‌ معرفی‌نامه‌ پزشک‌ معرف‌ بـاید شامل‌ عکس‌ بیمار، مشخصات‌ شـنـاسنـامـه‌یـی‌ جهت‌ احــراز هویت‌، تشخیص‌ بیماری‌ و روش‌ تشخیص‌ آن‌ بوده‌ و به‌ پیوست‌ آن‌ تصویر شناسنامه‌ جهت‌ احــراز هــویـت‌ زوجیـن‌ و نیـز نتـایـج‌ آزمایشهای پاراکلینیک‌ شامل آزمایشهای غربالگری جنین ( برای مطالعه بیشتر به واژه نامه باروری مراجعه کنید) ارائه‌ شود.

همچنین‌ درمواردی‌ که‌ بارداری برای‌ مادر خطرناک‌ است،‌ انجام‌ حداقل‌ ۲ نوبت‌ سونوگرافی ،‌ضروری است و در مواردی‌ که‌ ادامـه‌ بـارداری‌ بـاعث‌ مرگ‌ جنین‌ در ماه‌های‌ نزدیک‌ زایمان‌ می‌شود، حداقل‌ یک‌ نوبت‌ سونوگرافی‌ برای‌ تعیین‌ سن‌ حـاملگـی‌ به‌ همراه‌ حداقل‌ ۲ مشاوره تـخصصـی‌ در تـایید تشخیص‌ بیماری‌ الزامی‌ است‌.

بررسی‌ در مورد سایر بیماری‌ها در کمیته‌ سقط‌ جـنیـن‌ سـازمـان‌ پزشکی‌ قانونی‌ ادامه‌ داشته‌ و با موارد سقط‌ جنین‌ خارج‌ از ضـوابـط‌ اعـلام‌ شـده‌ تـوسـط‌ مـراجع‌ ذیصلاح‌ برخورد قانونی‌ خواهد شد.
لازم‌ به‌ ذکر است‌ موارد اعلام‌ شده‌ شامل‌ بیماری‌هایی‌ است‌ که‌ در آن‌ ادامه‌ بارداری‌ خطر مرگ‌ مادر را به‌ همراه‌ داشته‌ یا ناهنجاریها و بیماری‌های‌ جنینی‌ که‌ به‌ مرگ‌ جنین‌ داخل‌ رحم‌ (مرده‌ زایی‌) و یا مرگ‌ نوزاد بلافاصله‌ بعد از تولد منجر شده‌ و قابل‌ پیشگیری‌ هم‌ نباشد.

مـوارد سقط‌جنین‌ در بیماری‌ها و ناهنجاری‌های‌ جنینی‌ که‌ به‌ مرگ‌ جنین‌ داخل‌ رحم‌ (مرده‌زایی‌) یا مرگ‌ نوزاد بـلافـاصلـه‌ بعـد از تـولـد جنین‌ منجر می‌شوند، عبارتند از :

۱ – اسـتئـــوژنزیــس‌ ایمــپرفکــتا مادرزادی
۲ –  دیسپلازی‌ استخوانی‌ غـضـروفـی‌ کشنـده‌ یـا استیپـل‌ اپـی‌ فـیـزیال
۳ –  بیماری‌ استئوپتروزیس‌ انفانتیل‌ (فرم‌ بدخیم‌)
۴ –  آژنزی‌ دو طرف‌ کـلیــه‌
۵ –  کـلـیــه‌ پلـی‌ سیستیـک‌ نـوع‌ مغلوب
۶ –  دیسپلازی‌ مولتی‌ سیستیک‌ کـلیه‌ها
۷ –  سندرم‌ پوتر
۸ –  سندرم‌ نـفــروتیـک‌ مـادرزادی‌ بـه‌ شـرط‌ ایجـاد هیدروپس
۹ –  اختلال‌ کروموزومی‌ که‌ موجب‌ ضایعات‌ پیشرفته‌ و بویژه‌ گرفتاری‌ مـغــز و کـلـیــه‌ شــود (مــانـنــد سنـدرم‌ واکترل‌)
۱۰ – هیدرونفروز شدید دو طـرف‌ کلیـه‌ها
۱۱ – آلفاتالاسمی‌ (به‌ شکل‌ هیدروپس‌ فتالیس‌)
۱۲ – اختلال‌ تــرومـبــوتـیــک‌ ( انعقادی)
۱۳ – تریــــزومی‌ ۳
۱۴ – تریزومی‌ ۸
۱۵ – تــــریزومی‌ ۱۳
۱۶ – تریزومی‌ ۱۶
۱۷ – تریزومی‌ ۱۸
۱۸ – آنانسفالی
۱۹ – هیدروپس‌ فتالیس‌ بـا هـر مکـانیسـم
۲۰ – سنـدرم‌ فـریـاد گربه‌
۲۱ – هولوپروز نسفالی‌
۲۲ – سیرنگومیلیا
۲۳ – کرانیوشی‌ سیس
۲۴ – مـننگـوانسفـالوسل‌، مننگوهیدرو انسفالوسل
۲۵ – دیسپلازی‌ تاناتوفوریک‌ یــــا کــــوتــــولگی‌ کشــــنده‌ نــــوزادی
۲۶ – سیــــکــــلــــوپــــیــــا همــــراه‌ بــــا هولوپروز نسفالی‌
۲۷ – ایکتوزیس‌ مـادرزادی‌
۲۸ – شیـزنسفـالی
۲۹ – اگزانسفالی‌

موارد سقط‌ جنین‌ در بیماری‌های‌ مادر :
۱ – هر بیماری‌ دریچه‌ای‌ که‌ به‌ نارسایی‌ قلبی‌ منجر شده‌ و غیرقابل‌ درمان‌ باشد
۲ – هر نوع‌ مسائل‌ حاد قلبی‌ غیر از کرونر
۳ – سابقه‌ بیماری‌ کاردیومیوپاتی‌ دیلاته‌ در حـاملگـی‌هـای‌ قبلـی
۴ – سنـدرم‌ مارفان‌ در صورتی‌ که‌ قطر آئورت‌ صعودی‌ بیش‌ از ۵ سانتی‌متر باشد.
۵ – سندرم‌ ایـــزن‌ مـنـــگــــر( نوعی بیماری قلبی)
۶ – کـــبــد چــــرب‌ حامــلگــی
۷ – واریس‌ مری‌
۸ – سابقه‌ خونریزی‌ از واریس‌ مری‌ به‌ دنبال‌ افزایش‌ فشار خون‌ پورت
۹ – هپاتیت‌ اتوایمون‌ غیرقابل‌ کنترل
۱۰ – نارسایی‌ کلیه
۱۱ – فشار خون‌ غیرقابل‌ کنترل‌ با داروهای‌ مجـاز در دوران‌ حـاملگـی
۱۲ – هـر بیمـاری‌ ریـوی‌ اعـم‌ از آمفیـزم‌، فیبروز، کایفواسکولیوز و پرونشکتازی‌ منتشر به‌ شـرط‌ ایجاد افزایش‌ فشارخون‌ ریوی‌ ، حــتـی‌ از نـوع‌ خفیـف
۱۳ – انعقاد‌ شدت‌ یافته‌ خونHypercoagulability که‌ تجویز هپارین‌ منجر به‌ تشدید بیماری‌ دیگری‌ شود که‌ جان‌ مادر را تهدید می‌کند.
۱۴ – ابتلا به‌ ویروس‌ HIV‌ که‌ وارد مرحله‌ بیماری‌ ایدز شده‌ باشد.
۱۵ – لوپوس‌ فعال‌ غیرقابل‌ کنترل‌ بـــــا درگیـری‌ یـک‌ ارگـــــان‌ مـاژور
۱۶ – واسـکـــــولیـت‌ها زمــــانی‌ که‌ ارگــان‌هــای‌ مـــاژور درگــیـر بـاشنـد.
۱۷ – تمامی‌ توده‌های‌ فضاگیر سیستم عصبی مرکزی CNSبا توجه‌ به‌ نوع‌ و محل‌ آن که‌ شروع‌ درمان‌ در جنین‌ و عدم‌ شروع‌ درمان‌ در مادر باعث‌ خطر جانی‌ گــردد.
۱۸ – پـمفیگـوس‌ ولگـاریـس‌، پسوریازیس‌ شدید و ژنرالیزه‌ و ملانوم‌ نوع‌ پیشرفته‌ که‌ باعث‌ خطر جدی‌ جانی‌ برای‌ مـادر شـود
۱۹ – مـوارد اپـی‌لپسی‌(صرع) که‌ باوجود درمان‌ چند دارویی‌ مقاوم‌ به‌ درمان‌ باشد.
۲۰ – موارد ام اس، که‌ باعث‌ ناتوانی‌ بیمار شده‌ باشد.
۲۱ – میاستنی‌ گراو در مراحل‌ پیشرفته‌ به‌ شــرط‌ اینکه‌ خــطر جدی‌ جانی‌ برای‌ مادر داشته‌ باشد.
۲۲ – انواعی‌ از بیماری‌های‌ موتور نورون‌ مثل ALS که‌ با حاملگی‌ تشدید یافته‌ و برای‌ مادر خطر جدی‌ جانی‌ داشته‌ باشد.

Permanent link to this article: http://glo.ir/%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/%d9%be%d9%8a%d8%b4%da%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c/

This site is protected by wp-copyrightpro.com