Print this برگه

د – D

نام ژنریک : داپسون – Dapsone

موارد مصرف: این دارو در درمان جذام و درماتیت تبخالى مصرف مى شود.
مکانیسم اثر: داپسون یک داروى باکتریوالساتیک است و احتمالا درساخت فولات تداخل مى کند.
موارد منع مصرف: درصورت ابتلاى بیمار به پورفیرى این دارو نباید مصرف شود.
هشدارها:
در موارد وجود بیمارى قلبى یا ریوى، کمبودG6PD  یا کم خونى باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
عوارض جانبى: عوارض جانبى این دارو وابسته به مقدار مصرف مى باشند و با مقادیرى که براى درمان جذام مصرف مى شود، بندرت بروز مى نمایند این عوارض عبارتند از همولیز، متهموگلوبینمی، نوروپاتی، درماتیت آ لرژیک، بى اشتها یی،تهوع، استفراغ، سر د رد، بیخوا بی، کمخونی، آگرانولوسیتوز، سندرم داپسون (بثورات جلدی همراه با تب و ائوزینوفیلی ) که در صورت بروز آن باید بلافاصله مصرف دارو را قطع کرد.
نکات قابل توصیه :
۱ – از آنجا که احتمال بروز مقاومت میکروبی به داپسون وجود دارد، مصرف همزمان آن باریفامپین توصیه نمی شود.
۲ – در صورت یروز واکنشهای درماتیت باید قطع شود.
۳ – دوره درمان که ممکن است ۶ ماه تا ۳ سال یا بیشتر طول بکشد، باید کامل شود.
اشکال دارویی : قرصهای ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرمی

—————————————————————

نام ژنریک : دزییپرامین – DESIPRAMINE HCI

موارد مصرف: این دارو براى درمان بیمارى افسردگى بکا رمی رود
مکانیسم اثر: دزییپرامین از طریق مهار برداشت مجدد نوراپى نفرین و سروتونین توسط غشاء پایانه سلول عصبى پیش سیناپسى، غلظت آنها را در سیستم عصبى مرکزى افزایش مى دهد بنظر مى رسد که با تداوم مصرف این دارو تغییراتى در سطح گیرنده ها ایجاد مى شود که تا حدودى اثرات ضد افسردگى این دارو راتوجیه مى کند.
هشدارها: در موارد زیر مصرف این دارو با احتیاط فراوان صورت گیرد.
الکلسیم حاد، آسم، اختلالات دوقطبى، اختلالات خونى، گوارشى یا فلبى- عروقی، گلوکوم با زاویه بسته، افزایش فشار کره چشم، پرکارى تیروئید، هیپرتروفی پروستات، عیب کار کبد یا کلیه، اسکیزوفرنى، حملات تشنجى، حساسیت به داروهاى ضدافسردکى سه حلقه اى و احتباس ادرار
عوارض جانبى: خشکى دهان، خواب آلودگى، ضعف و خستگى، تارى دید (اختلال درتطابق، افزایش فشارداخل چشم)، یبوست، تهوع، اشکال در ادرارکردن، کاهش فشارخون وضعیتى، اختلال ضربان قلب، تداخل در فعالیت جنسى، افزایش اشتها و وزن، اختلالات خونى، اغتشاش شعور، عصبانیت یا بیقرارى، لرزش اندام ها از عوارض جانبى این دارو هستند
نکات قابل توصیه
۱ – ازقطع ناگهانى مصرف دارو باید پرهیز شود درصورت نیاز، کاهش مقدار مصرف باید تدریجى و درطول یک دوره حداقل ۴ هفته اى باید انجام شود
۲ – درهفته هاى اول درمان به دلیل افزایش تمایل به خودکشى باید بیمار راتحت نظرباشد.
۳ – پیش از یک داروى ضد افسردگى در یک زمان نباید تجویز شود
۴ – براى شروع اثرات درمانى این دارو حداقل ۶-۱ هفته وقت لازم است
۵ – به علت نیمه عمر طولانى دارو، تجویز یکباره آن در موقع خواب، کفایت مى کند
۶ – باید به بیمار باید یادآورى شود که در صورت بروزعلائم آنتى موسکارینى به درمان ادامه دهد، چون به این اثرات تا حدى تحمل حاصل مى شود
۷ – درصورت مصرف مهارکننده هاى آنزیم MAO توسط بیمار، باید دوهفته بعد از قطع مصرف آنها، مصرف این دارو را آغاز کند
۸ – درصورت ضرورت مصرف داروى مهارکننده MAO باید حداقل یکهفته میان قطع مصرف این دارو و شروع داروى جدید فاصله ایجاد شود
۹ –  دوره درمان با این دارو باید کامل شود این دارو نباید بیش از مقدارتوصیه شده، مصرف شود
۱۰ – درصورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، اگررژیم درمانى بصورت جند نوبت در روز باشد، به محض به یاد آوردن آن نوبت باید مصرف شود، مگراینکه تقریبا زمان مصرف نوبت بعدى فرارسیده باشد، در اینصورت، مقدارمصرف بعدى نیز نباید دوبرابر گردد اگر رژیم درمانى بصورت مصرف درهنگام خواب باشد، درصورت فراموش کردن مصرف دارو، نباید هنگام صبح دارو مصرف شود بهتـر است در این موارد با پزشک مشورت گردد
۱۱ – به دلیل احتمال بروز منگى و سرگیجه، هنگام برخاستن ناگهانى از حالت خوابیده یا نشسته باید احتیاط نمود.
۱۲ – با مصرف این دارو، خشکى دهان ممکن است بروز نماید درصورت تداوم این عارضه به مدت بیش از ۲ هفته، باید به پزشک مراجعه نمود
۱۳ – احتمال بروز حساسیت به نور با مصرف این دارو وجود دارد، لذا ضرورى است از پوشش ضد آفتاب استفاده شود
۱۴ – بیمار باید ۷-۳ روز پس از قطح مصرف تحت نظرباشد.
۱۵ – درصورت نیاز به هرگونه عمل جراحى یا درمان اضطرارى، پزشک باید از مصرف دارو مطلع شود.
اشکال دارویی : ۲۵ میلی گرم

__________________________________________

نام ژنریک : دروپریدول – DROPERIDOL

موارد مصرف: دروپریدول براى ایجاد آرامش وکنترل سریع وضعیت بیمار در اختلالات روانى نظیرمانیا  و نیز کنترل تهوع و استفراغ  ناشى از شیمى درمانى و بعنوان داروى پیش بیهوشى به تنهایى و یا همراه با  داروهاى دیگر نظیر فنتانیل و نیتروس اکساید براى ایجاد بیهوشى عمومی به کار میرود.
مکانیسم اثر: دروپریدول اثرخود را عمدتا با انسداد گیرنده هاى دوپامینى درسیستم اعصاب مرکزى ایجاد مینماید. این دارو گیرنده های آلفا آدرنرژیک را نیزمها ر مى نما ید.
موارد منع مصرف:
۱ – این دارو درصورت وجود کاهش پتاسیم خون، کاهش منیزیم خون، طولانى شدن فاصله QT در نوارقلبى (که ازقبل وجود داشته باشد)، حساسیت به دارو و فئوکروموسیتوم نباید مصرف شود
۲ – بیماران سالخورده ناتوان و افرادى که بشدت بیمارهستند، ممکن است به اثرات کاهنده فشارخون و تسکین بخش این دارو حساستر باشند کاهش مقدارمصرف در این بیماران توصیه مى شود
هشدارها: این دارو در بیمارى هاى قلبى عروقى، پارکینسون، صرع، در صدمات کبدى و الکلیسم حاد باید با احتیاط فراوان به کار رود
عوارض جانبى: عوارض خارج هرمى و دیسکینزى د یررس، خواب آلودگى، کابوس شبانه، افسرد گى، بى ثباتى خلقى، بیخوابى، اغتشاش شعور، کاهش فشارخون و تاکیکاردى و ضعف تنفسى (بامصرف مقادیر بالا یا تداخل دارویى) بوسیله این دارو ممکن است ایجاد شود عوارض خارج هرمى، خصوصا واکنشهاى دیستونیک و آکاتزى شایعتر و بویژه در افراد دچار تیروئید  سمى  بروز مینمایند.
نکات قابل توصیه
۱ – از مصرف فرآورده هاى حاوى الکل یا سایر داروهاى مضعف  CNS  تا ۲۴ ساعت پس از مصرف دروپریدول باید خوددارى شود
۲ – از رانندگى با کار با ماشین آلات تا ۲۴ ساعت پس از مصرف دارو باید خودداری نمود.
۳ – درصورت مصرف مخلوط دروپریدول  و فنتانیل ( Droperidol compound) باید وسایل احیاى قلبى عروقى ریوى و یک آنتاگونیست مواد مخدر براى معالجه آپنه احتمالى بیمار دردسترس باشد
اشکال دارویی : تزریقی ۲۵ میلی گرمی .

________________________________________________

نام ژنریک : دیفن هیدرامین – Diphenhydramin

موارد مصرف: دیفن هیدرامین در درمان علامتى رینیت آلرژیک، رینیت وازوموتور، کهیر، کهیرغول آسا، درمان علامتى پارکینسون و واکنش هاى اکسترا پیرامیدال ناشى از داروها، تهوع و استفراغ ناشى از مسافرت و به عنوان یک خواب آور ملایم بکار مى رود.
مکانیسم اثر: انرضد آلرژى این دارو به علت رفابت با هیستامین براى اتصال به گیرنده هاى H1 است. اثر ضد سرفه دیفن هیدرامین به علت اثرمستقیم برمرکز سرفه در بصل النخاع است این دارو بر گیرنده هاى H1  مغز اثر گذاشته موجب اثرات خواب آور مى گردد.
موارد منع مصرف: درصورت وجود پورفیریا نباید استفاده گردد
هشدارها :
۱ – مصرف این دارو در صرع، هیبرتروفى پروستات ، احتباس ادرار، گلوکوم و بیمارى هاى کبد باید با احتیاط صورت گیرد.
۲ – احتمال بروز سرگیجه، تسکین بیش از حد، اغتشاش شعور و کمى فشار خون ناشى از مصرف این دارو در سالخوردگان بیشتر است .
۳ – مصرف طولانى مدت این دارو باعث خشکى دهان گردیده و احتمال گلو درد، عفونت دهان و گلو و پوسیدگى دندان وجود دارد.
۴ – درصورت مصرف این دارو.تشخیص آپاندیسیت و علائم اثرات سمى برگوش ناشى از مصرف سایر داروها مشکل می گردد.
عوارض جانبى: گیجى، سردرد، عوارض پسیکوموتور، عوارض ضد موسکارینى مانند خشکى دهان ، تارى دید و دوبینى و اختلالات گوارشى از عوارض شایع این داروهستند.
نکات قابل توصیه :
۱ – بمنظور کاهش تحریک گوارشى همراه با غذا، آب یا شیر مصرف گردد.
۲ – درصورت مصرف به عنوان ضدسرگیجه وتهوع باید حدافل نیم ساعت فبل از مسافرت استفاده گردد.
۳ – درصورت بروز خواب آلودگی از کارهایی که نیاز به تمرکز حواس دارند خوددارى گردد
اشکال دارویى : محلول خوراکی – شربت : ۱۲/۵ میلی گرم در ۵ سی سی – قرص ۲۵ میلی گرم.

_____________________________________________________

نام ژنریک : داکسی سایکلین – Doxycycline

موارد مصرف : در درمان برونشیت مزمن، عفونتهای ناشی از بروسلا، کلامیدیا، میکوپلاسما، ریکتزیا و نیز درمان آکنه، سیفلیس، التهاب عفونی لگن، التهاب مزمن پروستات و سینوسها بکار میرود .
موارد منع مصرف: این دارو در کودکان با سن کمتر از۱۳ سال و ابتلاى بیمار به لوپوس اریتماتوز نباید مصرف شود.
هشدارها:
۱ – این دارو به ندرت ممکن است موجب بروز حساسیت به نورشود.
۲ – دوکسى سیکلین در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه و کبد باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
عوارض جانبى: تهوع، استفراغ، اسهال، عفونت ثانویه ناشى از میکروارگانیسم هاى مقاوم و بندرت واکنشهاى آلرژیک با مصرف این دارو گزارش شده است سردرد و اختلالات بینایى ممکن است نشانه افزایش فشار داخل جمجمه باشد.
نکات قابل توصیه:
۱ – درصورت ناراحتى گوارشی، داکسى سیکلین را مى توان با غذا یا شیر مصرف کرد.
۲ – بیمار نباید به مدت طولانى در معرض نور آفتاب یا لامپهاى داراى اشعه ماورا بنفش قرارگیرد.
۳ – کپسول داکسى سیکلین را باید به طور کامل با مقدارزیادى آب همراه با غذا درحال نشسته یا ایستاده بلعید و به مدت حدافل ۳۰ دقیقه بس از مصرف از دراز کشیدن خوددارى نمود.
۴ – ازمصرف همزمان داروى آنتى اسید، مکمل هاى حاوى کلسیم و آهن، ملینهاى منیزیم و سدیم بى کربنات طى ۱۲ ساعت پس از مصرف تتراسیکلین ها باید خوددارى نمود.
اشکال دارویی : کپسول : ۱۰۰ میلی گرمی.

______________________________________________________

نام ژنریک : دوکسپین – DOXEPIN

موارد مصرف: این دارو براى درمان بیمارى افسردگی تجویز می شود
مکانیسم اثر: هرچند مکانیسم دقیق اثرضد افسردگى آن مشخص نیست ولى این دارو از گروه داروهای ضد افسردگى سه حلقه اى بوده و ازطریق مهار برداشت مجدد نوراپی نفرین و سروتونین توسط پایانه سلول عصبى پس سیناپسى، غلظت سیناپسى آن را در دستگاه عصبى مرکزى افزایش مى دهد بنظر مى رسد که با تداوم مصرف این دارو تغییراتى در سطح گیرنده ها ایجاد مى شود کهحدودى انرات ضدافسردکى این دارو را توجیه مى کند.
موارد منع مصرف: این دارو نباید در دوران نقاهت بلافاصله پس از سکته قلبی تجویز شود
هشد ارها: درموارد زیر با احتیاط فراوان تجویز شود
الکلیسم حاد، اختلالات دوقطبى، اختلالات خونى یا گوارشى، اختلالات قلبى بویژه در کود کان و سالمندان، زیادى فشار داخل کره چشم یا گلوکوم با زاویه بسته یا استعداد ابتلاى به آن، عیب عملکرد کبد، پرکارى تیروئید، هیبرتروش پروستات، عیب عملکرد کلیه، اسکیزوفرنى، حملات تشنجى، حساسیت به داروهاى ضدافسردگى سه حلقه اى و احتباس ادرار.
عوارض جانبى:خشکی دهان، یبوست، افزایش فشارداخل کره چشم، اشکال در ادرار کردن، افزایش اشتها و وزن، تهوع، سردرد، کاهش فشارخون وضعیتى، اختلال ضربان قلب، خواب آلودکى، ضعف، خستگى، تارى دید، اغتشاشش شعور، عصبانیت یا بیقرارى، لرزش دراندام ها، تداخل در فعالیت جنسى و اختلالات خونى ازعوارض جانبى این دارو هستند.
نکات قابل توصیه:
۱ – ازقطح ناگهانى مصرف دارو باید پرهیز شود و درصورت نیاز باید با کاهش تدریجى مقدارمصرف و با نظرپزشک این کار انجام شود
۲ – درهفته هاى اول درمان بدلیل افزایش تمایل به خودکشى، بیمار باید تحت نظر باشد
۳ – مصرف بیش از یک داروى ضدافسردکى در یک زمان توصیه نمى شود
۴ – براى شروع انر ضدافسردگى این دارو، حدافل۶ – ۱ هفته زمان لازم است
۵ – دروه درمان با این دارو باید کامل شود و نباید آن را بیشتر از مقدار توصیه شده، مصرف نمود
۶ – درصورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، اگررژیم درمانى بصورت چند نوبت در روزاست، به محض بیادآوردن باید مصرف شود ولى اگرتقریبا زمان مصرف نوبت بعدى فرارسیده باشد، ازمصرف آن باید صرفنظرنمود و نباید مقدارمصرف بعدى را نیز دوبرابر کرد.
۷ – ازمصرف الکل و سایر داروها، بدون نظر پزشک، باید اجتناب نمود
۸ – به دلیل احتمال خواب آلودگى، هنکام رانندگى یا انجام کارهایى که نیاز به هوشیارى دارند، باید احتیاط نمود
۹ – به دلیل احتمال بروزسرگیجه و منگى هنگام برخاستن ناگهانى از حالت خوابیده یا نشسته، باید احتیاط  کرد
۱۰ – با مصرف این دارو، ممکن است خشکى دهان بروزکند درصورت تداوم آن براى بیش ازدوهفته باید با پزشک مشورت کرد
۱۱ – احتمال بروز حساسیت به نور با مصرف این دارو وجود دارد  بنابراین، ازقرارگرفتن در معرض نورمستقیم آفتاب باید پرهیز شود و یا از پوشش ضدآفتاب استفاده نمود
۱۲ – درصورت نیاز به هرگونه اعمال جراحى یا درمان اضطرارى، پزشک را از مصرف این دارو باید مطلع نمود
۱۳ – درصورت وجود سابقه مصرف مهارکننده هاى MAO  توسط بیمار، باید دوهفته پس از قطع مصرف آن، مصرف این دارو شروع شود
۱۴ – درصورت ضرورت مصرف داروهاى مهارکننده MAO و در افراد تحت درمان با این دارو، باید یکهفته بعد ازقطع مصرف دوکسپین، مصرف مهارکننده MAO شروع شود
۱۵ – براى کاهش عوارض گوارشى بهتـراست دارو را همراه غذا یا بلافاصله پس از آن مصرف نمود
۱۶ – درمان سالمندان باید با حداقل مقدارمصرف شروع شود، زیرا افراد مسن به عوارض جانبى این دارو حساسترهستند.
۱۷ – موارد احتیاط در مورد بیمار باید تا ۷ – ۳ روز پس از قطع مصرف دارو کماکان مورد توجه قرارگیرند.
اشکال دارویی : قرص ۱۰ و ۲۵ میلی گرمی – کپسول ۱۰ و ۲۵٫

_______________________________________

نام ژنریک : دیمن هیدرینات – Dimenhydrinat

موارد مصرف: دیمن هیدرینات در درمان سرگیجه ، تهوع، بیمارى مسافرت و همجنین سرگیجه ناشى از بیمارى هایى که بر روى بخش دهلیزى گوش اثرمى گذارند (مانند لابیرنت) به کار مى رود .
مکانیسم اثر: دیمن هیدرینات یک داروى آنتى هیستامین است و احتمالا با اثر ضد موسکارینى مرکزى باعث کاهش فعالیت لابیرنت و مرکز CTZ در بصل النخاع و مهار سرگیجه وتهوع مى گردد.
هشدارها :
۱ – احتمال بروز سرگیجه، تسکین ،اغتشاش شعور و کمى فشارخون در بیماران سالخورده وجود دارد.
۲ – احتمال بروز خشکى دهان وجود دارد و در صورت مصرف مداوم ممکن است باعث بروز بیمارى هاى دهان و دندان گردد.
عوارض جانبى: خواب آلودگی، غلیظ شدن ترشحات نایژه ، تارى دید، دفع مشکل یا دردناک ادرار، هیجان و عصبانیت از عوارض این دارو هستند.
نکات قابل توصیه :
۱- بمنظور کاهش تحریک گوارشی همراه غذا، آب یا شیر مصرف شود.
۲ – احتمال بروز خواب آلودگى وجود دارد، بنابر این از کار با آلاتى که نیازمند هوشیارى است مانند رانندگى خوددارى شود
۳ دیمن هیدرینات به عنوان ضد سرگیجه وتهوع باید حدافل نیم ساعت قبل از مسافرت مصرف گردد.
اشکال دارویى
قرص : ۵۰ میلی گرم.

_______________________________________________

نام ژنریک : دیفن هیدرامین کمپاند – Diphenhydramin compound

موارد مصرف: این دارو براى تسکین سرفه و نشانه هاى احتقانى آن مصرف مى شود . همچنین انقباض نایژه ها ناشى از هیستامین را نیز تخفیف میدهد.
مکانیسم اثر: این ترکیب داراى انر ضد هیستامین و ضد کولینرژیک است و باعث تسکین سرفه و کاهش ترشحات نایژه مى شود بدلیل داشتن کلرورآمونیم خلط آور است .
موارد منع مصرف: این دارو در عیب شدید کار کبد و کلیه در بیمارانى که مبتلا به اسیدوز اولیه تنفسی میباشند و درصورت وجود پورفیریا نباید مصرف شود.
هشدارها :
۱ – این فرآورده در اختلال کار کلیه باید با احتیاط تجویز گردد.
۲ – مصرف این دارو در صرع، هیپرتروفى پروستات احتباس ادرار، گلوکوم و بیمارى هاى کبد باید با احتیاط صورت گیرد.
عوارض جانبى: احتمال تحریک مخاط معده و ایجاد ناراحتى معده، بى اشمهایی، تهوع و استفراغ با مصارف زیاد آن وجود دارد در بیماران با اختلال کار کلیه ممکن است عوارض پوستی و حساسیتى افزایش یابد این دارو همچنین به دلیل داشتن دیفن هیدرامین مى تواند عوارض ضد موسکارینى از خود نشان دهد.
نکات قابل توصیه :
۱ – این دارو ممکن است باعث خواب آلودگى گردد .
۲ – بمنظور کاهش تحریک گوارشى همراه با غذا، آب یا شیر مصرف گردد.
۳ – درصورت مصرف این دارو تشخیص آپاندیسیت و علائم اثرات سمى بر گوش ناشى از سایر داروها مشکل می گردد.
اشکال دارویی : شربت ( دیفن هیدرامین + کلرور آمونیوم ).

_____________________________________

نام ژنریک: دیگوکسین – Digoxin

موارد مصرف: دیگوکسین  در درمان نارسایى احتقانى قلب و براى پیشگیرى و درمان آریتمى قلبى مصرف می شود
مکانیسم اثر: دیگوکسین نیروى انقباضى قلب را افزایش داده و هدایت الکتریکى آن را کاهش مى دهد تصورمى شود افزایش سرعت و نیروى انقباضى عضله قلب ناشى از مهارحرکت یون هاى سدیم و پتاسیم از غشاء سلولى عضله قلب باشد در نتیجه جریان ورودى کلسیم و آزادشدن یون هاى کلسیم آزاد در سلول هاى میوکارد افزایش یافته که به نوبه خود بر فعالیت انقباضى فیبرهاى میوکارد افزوده مى شود این دارو سرعت هدایت قلبى را کاهش داده و دوره تحریک ناپذیرى گره دهلیزى بطنى را افزایش مى دهد.
موارد منع مصرف: این دارو در فیبریلاسیون بطنى و وجود حساسیت مفرط به دیگوکسین نباید مصرف شود
هشدارها:
۱ – این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود:
کاردیومیوپاتى هیپرتروفیک همراه با انسداد جریان خروجى از بطن چپ ، قلب ریوى، نارسایى قلبى با اختلال عملکرد دیاستولى، سندرم w-p-w، انسداد گره دهلیزى بطنى، اختلالات الکترولیت ها (کاهش کلسیم، پتاسیم و منیزیم، افزایش کلسیم خون)، عیب کار کلیه
۲ – در بیماران سالخورده و بیمارانى که از دستگاه ضربان ساز مصنوعى استفاده مى کنند، تنظیم  دقیق مقدارمصرف دارو ضرورى است، زیرا ممکن است دچار مسمومیت شوند
۳ – اندازه گیرى مقدار ثابت و حداقل غلظت دارو در سرم در طول درمان با این دارو ضرورى است پى گیرى وضعیت بیمار و ثبت نوار قلبى و تعیین غلظت الکترولیت ها در سرم نیز ضرورى مى باشد
۴ – قرص هاى دیگوکسین، داراى فراهمى زیستى متفاوتى هستند این مسئله باید در دیژیتالیزه کردن بیمار، یا درزمان نگهدارنده یا قرص هاى دیگوکسین مد نظر قرارگیرند
۵ – هر ۵۰ میکروگرم از دیگوکسین تزریقى، از نظر مقدار مصرف معادل با ۶۲/۵ میکروگرم قرص یا الگزیر مى باشد
عوا رض جانبى: بى ا شتها یى، تهوع، استفراغ، اسهال، دردشکم، اغلب با مصرف مقادیر زیاد دارو مشاهده شده است اختلالات بینایى، سردرد، کسالت، خواب آلودگى، اغتشاش فکر، توهم، هذیان، آریتمى و بلوک قلبى با مصرف این دارو گزارش شده است.
نکات قابل توصیه
۱ – دوره درمان باید کامل شود و دارو هر روز در وقت معین مصرف شود
۲ – اگر یک نوبت مصرف دارو فراموش شود، چنانچه پس از ۱۲ ساعف بیاد آورده شود، به هـیج وجه آن نوبت نباید مصرف شود و مقادیر مصرف بعدى نیز نباید دوبرابر گردد.اگر به مدت دو روز یا بیشتر مصرف دارو فراموش شود، باید به پزشک مراجعه شود
۳ – درصورت بروز هر گونه نشانه مسمومیت از جمله تهوع، استفراغ، اسهال، کاهش اشتها یا آهسته شدن شدید نبض باید به پزشک مراجعه شود
۴ – ازمصرف سایر داروها بدون دستور پزشک  باید خوددارى شود
۵ – درصورت تغییر شکل تزریقى به شکل خوراکى دارو، تنظیم مقدار مصرف ممکن است ضرورى باشد
۶ – مقدارمصرف دیگوکسین باید براساس نیاز هر بیمارتعیین گردد این مقدار براساس وزن بدون جربى محاسبه مى شود، زیرا این دارو در بافت چربى وارد نمى شود
۷ – تزریق وریدى دارو بر تزریق عضلانى آن ارجحیت دارد، تزریق وریدى باید طى حداقل ۵ دقیقه صورت گیرد. تزریق عضلانى تنها در صورتى که امکان مصرف دارو از راه خوراکى یا وریدى وجود نداشته باشد، انجام مى شود.
اشکال دارویى
Oral Drops: 0.5 mg/ml
Elixir: 0.05 mg/ml
Tablet: 0.25 mg
Injection: 0.5 mg/2 ml

________________________________________

نام ژنریک : دیازپام – DIAZEPAM

موارد مصرف: این دارو در کنترل اختلالات اضطراب یا براى تسکین کوتاه مدت علائم اضطراب و درمان علائم قطع مصرف الکل مصرف مى شود دیازپام تزریقى جهت تسکین اضطراب و تنش قبل از جراحى، به عنوان پیش دارو مصرف مى کردد دیازپام همچجنین به عنوان داروى کمکى از راه تزریقى وریدى پیش از برگرداندن ریتم طبیعى قلب (cardioversion) به منظور کاهش اضطراب مصرف مى شود دیازپام تزریقى به عنوان داروى کمکى در درمان حملات صرعى و از راه خوراکى دراختلالات تشنجى (۱۴ – ۷ روز) بکار برده مى شود این دارو به عنوان داروى کمکى درتسکین اسپاسم عضلات اسکلتى نیز مصرف مى شود.
هشدارها:
۱ – این دارو در موارد زیر باید با احتیاط  فراوان مصرف شود
۲ – مسمومیت شدید با الکل همراه با علائم حیاتى ضعیف شده، اغماء، شوک، گلوکوم حاد با زاویه بسته یا استعداد ابتلا به آن، میاستنى گراو، انسداد مزمن و شدید تنفسى .
۳ – بنزودیازپین ها ممکن است سبب بروز ضعف تنفسى در سالخوردگان، نوجوانان یا افراد به شدت بیمار شوند دراین افراد، کاهش مقدار مصرف دارو ممکن است ضرورى باشد
۴ – مصرف طولانى مدت یا مقادیر زیاد، بنزودیازپین ها ممکن است سبب بروز وابستگى هاى روانى و جسمى شود
۵ – پس از مصرف فرآورده تزریقى، بیمار باید ۳- ۲ ساعت تحف مراقبت باشد
۶ – تزریق وریدى بنزودیازپین ها ممکن است سبب بروز آپنه، کاهش فشارخون، برادى کاردى یا ایست تنفسى شود
۷ – هنگام تزریق بنزودیازپین ها، وسایل احیا تنفسى باید در دسترس باشند
۸ – به علت خطر بروز ترومبوفلبیت، تزریق وریدى باید با سرعت حداکثر، ۵ میلی گرم در دقیقه صورت گیرد
عوارض جانبى: فراموشى، اضطراب، اغتشاش شعور، افسردگى، تاکیکاردى وتبش قلب، تغییر میل جنسى، کمى فشارخون، وابستگی به دارو، سرگیجه و منگى، خواب آلودگى (شامل خواب آلودگى در طول روز)، اشکال درتکلم، تحریک پذیرى و عصبانیت با مصرف این دارو گزارش شده است.
نکات قابل توصیه
۱ – این دارو نباید بیش ازمقدارتوصیه شده مصرف شود.
۲ – درصورتى که پس از چند هفته، اثر بخشى دارو کاهش یافت، ازافزایش مقدارمصرف بدون مشورت با پزشک باید خوددارى نمود
۳ – به عنوان ضدتشنج، دوره درمان باید کامل شود باید دقت شود هیج یک از نوبتهاى مصرف فراموش نشوند
۴ – به منظور کاهش احتمال بروزعوارض قطع مصرف دارو، مصرف این دارو باید بمدریج قطع گردد
۵ – درصورت تزریق عضلانى، این دارو باید عمیقا درعضله دلتوئید تزریق گردد
۶ – به منظور کاهش ترومبوز وریدى، فلبیت، تحریک موضعى وتورم تزریق وریدى دارو، نباید در وریدهاى کوچک درپشت دست یا مچ صورت گیرد
۷ – انفوزیون مداوم وریدى این داروتوصیه نمى شود.
اشکال دارویی : قرصهای ۲ – ۵ و ۱۰ میلی گرمی – آمپولهای ۱۰ میلی گرمی.

_________________________________________

نام ژنریک : دیازوکساید – DIAZOXIDE

موارد مصرف: دیازوکساید تزریقى براى درمان سریع زیادى شدید فشارخون در بحران زیادى فشارخون یا افزایس بدخیم فشارخون مصرف مى شود.
مکانیسم اثر: دیازوکساید باعث گشاد شدن شریانچه ها شده و مقاومت محیطى را کاهش مى دهد
هشدارها:
۱ – این دارو در موارد زیر باید با احتیاط  فراوان مصرف شود:
زیادى جبرانى فشارخون، بى کفایتى کرونر یا عروق مغزى، dissection  حاد آئورت، دیابت، ذخیره قلبى ضعیف (نارسایى احتقانى قلب)
۲ – تزریق عضلانى، داخل حفره اى یا زیرجلدى این دارو توصیه نمى شود، زیراممکن است در محل تزریق درد ایجاد کند
۳ – بیمار باید طى تزریق دیازوکساید و همچنین ۳۰ – ۱۵ دقیقه پس از تزریق به حالت خوابیده به پهلو باقى بماند
۴ – اندازه گیرى فشارخون در فواصل منظم پس ازتزریق دارو تا زمان نا پایدارشدن آن و سپس هر ساعت یکبارتا زمان قطع مصرف دارو ضرورى است.
۵ – به علت نیمه عمر طولانى دارو، در بیمارانى که احتمال بروز کاهش قند خون به علت مصرف بیش از حد دارو وجود دارد، اندازه گیرى غلظت قند خون تا زمان نو بت آن ضرورى است.
عوارض جانبى: تاکى کاردى، افزایش قندخون، احتباس آب و سدیم با مصرف این دارو گزارش شده است.
نکات قابل توصیه
۱ – براى جلوگیرى از نشت دارو به بافت هاى اطراف رگ، هنگام تزریق وریدى باید دقت کامل بعمل آید، چون ممکن است منجر به سلولیت و درد شود درصورت نشت دارو به بافت هاى اطراف رگ، درمان با کمپرس سرد توصیه مى شود.
۲ – به منظور جلوگیرى از بروز آریتمى قلبى، توصیه مى شود دیازوکساید  فقط  به داخل ورید محیطى تزریق شود.
اشکال داروبى
Injection: 300 mg/20 ml
Capsule: 100 mg

________________________________________________

نام ژنریک : دی هیدروارگوتامین مزیلات – DIHYDROERGOTAMINE  MESYLATE

موارد مصرف: این دارو در درمان سردردهاى عروقى مانندمیگرن، درمان کمى فشارخون در حالت ایستاده ناشى ازعوامل مختلف مانند بى کفایتی اعصاب خودکار و بیحسى استفاده مى شود.
موارد منع مصرف: این دارو در صورت انجام آنژیوبلاستى، جراحى عروق بویژه شریان و زیادى شدید و غیرقابل کنترل فشارخون نباید مصرف شود.
هشدارها:
۱ –  این دارو در موارد زیر باید با احتیاط  فراوان مصرف شود
۲ – بیمارى شریان کرونر، آنژین صدرى (غیرپایدار یا وازاسپاستیک)، عیب کار کبد، بیماری عروق محیطى،کهیر شدید بویژه اگر همراه با بیمارى کبدى باشد، عفونت و عیب کار کلیه .
۳ – درصورت وجود تروما، مصرف دی هیدروارگوتامین به تنهایى درصورتى که همراه با مقادیر کم هپارین براى پیشگیرى از مشکلات ترومبوتیک پیش ازعمل جراحى مصرف شود، باید با احتیاط  فراوان  صورت  گیرد.
عوارض جانبى: سرگیجه، سردرد، تهوع یا استفراغ، خارش پوست، بیحسى، رنگ پریدگى یا سردى دست و ضعف پا ها از عوارض جانبى دارو هستند
نکات قابل توصیه
۱ – احتمال بروز مسمومیت با ارگو و گانگرن با مصرف مقادیر زیاد دارو وجود  دارد
۲ – براى دستیابى به نتیجه مطلوب، بیمار باید با بروز اولین علامت حمله میگرنى دارو را مصرف نماید و حداقل به مدت ۲ ساعت در یک اتاق آرام وتاریک  استراحت نماید.
۳ –  طى درمان با این دارو از استعمال دخانیات باید خوددارى شود
۴ –  این دارو نباید بیش ازمقدارتوصیه شده مصرف شود مصرف مقادیر زیاد این دارو خطر بروز عادت و انقباض عروق محیطى را افزایش مى دهد
۵ –  در صورتى که مصرف مقادیر معمول سبب رفع سردرد نشود، باید به پزشک مراجعه شود.
اشکال دارویی : قرص ۲/۵ میلی گرم – تزریقی : ۱ میلی گرمی در ۱ سی سی.

__________________________________________

نام ژنریک : دی ارگوتوکسین مزیلات – DIHYDROERGOTOXIN MESYLATE

موارد مصرف: این دارو به عنوان داروى کمکى درمعالجه بیماران سالخورده مبتلا به زوال خفیف تا متوسط عقل بکار مى رود
هشدارها: این دارو در بیماران مبتلا به برادیکاردى شدید باید با احتیاط فراوان مصرف شود
عوا رض جانبى: اختلالات گوا ر شى، برا فروختگى، بثورات جلدى، احتقان بینى، کرامپ شکمى و سرگیجه ازعوارض جانبى دارو هستند
نکات قابل توصیه:
۱ –  براى شروع اثر این دارو معمولا ۳-۲ هفته وقت لازم است و گاهى براى بهـبود علائم  حداقل ۳ ماه باید دارو مصرف شود
۲ – دارو نباید قبل از غذا مصرف شود.
اشکال دارویی : قرص ۱/۵ میلی گرمی.

____________________________________________

نام ژنریک : دیلتیازم – DILTIAZEM

موارد مصرف: دیلتیازم در درمان آنژین، زیادى فشارخون و آریتمى مصرف مى شود این دارو در کنترل آنژین وازواسپاتیک یا آنژین نا پایدار در بیمارانى که  قادر به تحمل داروهاى مسدود کننده کیرنده بتا آدرنرژیک یا نیترات ها نیستند یا علائم بیمارى آنها با این داروها از بین نمى رود، مصرف مى گردد. دیلتیازم تزریقى در درمان تاکى کاردى فوق بطنى و کنترل موقت ضربان بطنى سریع در فلوتر دهلیزى یا فیبریلاسیون دهلیزى نیز مصرف مى شود.
موارد منع مصرف: این دارو در انسداد درجه ۳ یا ۳ دهلیزى بطنى (مگر در مواردى که از ضربان ساز مصنوعى استفاده شده باشد)، کاهش شدید فشارخون، نارسایى عملکرد گره سینوسى دهلیزى و سندرم W-P-W همراه یا فلوتر یا فیبریلاسیون دهلیزى نباید مصرف شود
هشدارها:
۱ – مقدار مصرف دیلتیازم در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه و کبد باید کاهش داده شود
۲ – این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود: برادى کاردى شدید، نارسایى قلبى، شوک کاردیوژنیک، انفارکتوس حاد میوکارد همراه با احتقان ریوى و حساسیت به داروهاى مسدودکننده کانال کلسیمى
۳ – اندازه گیرى فشارخون، ثبت نوارقلبى و اندازه گیرى ضربان قلب در طول مصرف دارو ضرورى است
عوارض جانبى: برادى کاردى، انسداد سینوسى دهلیزى و دهلیزى بطنى، کاهش فشارخون، کسالت، سردرد، اختلالات گوارشى، برافروختگى و احساس گرما، خیز (ورم مچ پا) از عوارض جانبى مهم  دارو مى باشند .
نکات قابل توصیه
۱ – مصرف این دارو حتى درصورت احساس بهـبودى باید ادامه یابد
۲ – این دارو افزایش فشارخون را درمان نمى کند، بلکه آن را کنترل مى نماید از این رو مصرف آن ممکن است تا آخر عمر ضرورى باشد
۳ – کاهش دفعات بروز درد قفسه سینه ممکن است بیمار را تشویق به فعالیت بیش از حد  کند بنابراین، درمورد میزان تمرینات بدنى باید با پزشک مشورت شود
۴ – ازمصرف سایر داروها، بخصوص داروهاى مقلد سمپاتیک که نیاز به نسخه ندارند، باید خوددارى شود
۵ – نبض بیمار باید کنترل شود و در صورتى که کمتر از۵۰ بار در دفیقه باشد، مراجعه به پزشک ضرورى است
۶ – درصورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، به محض بیاد آوردن، آن نوبت باید مصرف شود، مگر اینکه تقریبآ زمان مصرف نوبت بعدى فرارسیده باشد، دراین صورت مقدار مصرف بعدى نیز نباید دوبرابر گردد.
اشکال د ارویی : قرص ۶۰ میلی گرمی – قرصهای آهسته رهش ۱۲۰ میلی گرمی و کپسولهای آهسته رهش ۱۲۰ – آمپولهای ۱۰۰ میلی گرمی.

___________________________________________________________

نام ژنریک : دی پیریدامول – DIPYRIDAMOLE

موارد مصرف : دی پیریدامول به عنوان داروی کمکی همراه با داروهای ضد انعقادی خوراکی برای پیشگیری از ترومبوآمبولى پس از جراحى دریچه هاى قلب مصرف مى شود دىپیریدامول از راه وریدى فقط به عنوان داروى کمک تشخیصى درتصویربردارى از پرفوزیون عضله فلب، براى تشخیص نقص پرفوزیون همراه با بیمارى شریان کرونر مصرف مى شود.
مکانیسم اثر: دى پیریدامول غلظف آدنوزین درونزاد (گشادکننده عروق کرونر ومهارکننده تجمع پلاکتى) و AMP  حلقوى درون پلاکتى را ازطریق افزایش تحریک فعالیت آدنیلات سیکلاز و مهار آنزیم فسفودى استراز بالا می برد.
این امر مى تواند نهایتا منجر به مهارتجمح پلاکت ها و گشادى عروق کرونرشود.
هشدارها:
۱ – این دارو در موارد زیر باید با احتیاط مصرف شود:
۲ – انفارکتوس اخیرفلب، آنژین قلبى که وضعیت آن به سرعت تشدید مى شود، تنگى آئورت، میگرن (ممکن است سبب تشدید میگرن شود) و کمى فشارخون
۳ – مصرف این دارو از راه تزریق وریدى براى تشخیص وضعیت پرفوزیون قلب، دربیماران مبتلا به آسم یا سابقه ابتلاى به آن باید با احتیاط صورت گیرد.
۴ – علائم حیاتى بیمار، بویژه فشارخون باید پیگیرى شود.نوارقلبى نیز باید گرفته شود.
عوا رض جانبى:تهوع، اسهال، سردرد، سرگیجه، درد عضلانى و کمى فشار خون با مصرف این دارو گزارش شده است. همچنین درد قفسه سینه، تغییرات فشار خون، تاکى کاردى و یا آریتمى با تزریق این دارو مشاهده شده است همچنین، مصرف این دارو بندرت ممکن است باعث تشدید علائم بیمارى عروق کرونر شود جوش هاى پوستى و دیس پنه (پس ازتزریق IV) از عوارض دیگر این دارو هستند.
نکات قابل توصیه:
۱ – دارو باید در فواصل زمانى یکسان مصرف شود
۲ – از مصرف اسید استیل سالیسیلیک همراه با این دارو، مگر با تجویز پزشک، باید خوددارى شود.
۳ – هنگام برخاستن از حالت خوابیده یا نشسته باید احتیاط نمود.
۴ – به منظور افزایش جذب، بهتـراست دارو همراه با آب، حدافل یک ساعت قبل یا دوساعت بعد از غذا مصرف شود .درصورت بروزتحریک گوارشى، دارو باید همراه با شیر یا غذا مصرف شود.
۵ – درصورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، اگر تا نوبت بعدى بیش از۴ ساعت باقیمانده باشد، درصورت یادآورى بلافاصله دارو باید مصرف شود درغیراینصورت، باید طبق رژیم درمانى معمول، دارو مصرف شده و از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدى باید خوددارى گردد.
اشکال دارویی : قرصهای ۲۵ و ۷۵ میلی گرمی.

__________________________________________________

نام ژنریک : دونپزیل – DONEPEZIL

موارد مصرف: این دارو در درمان موارد خفیف تا متوسط زوال عقل در بیمارى آلزایمر بکار مى رود البته این دارو روند پیشرفت بیمارى را جلوگیرى نمى کند
مکانیسم اثر: این دارو یک مهارکننده غیررفابتى برگشت پذیر کولین استراز است و بطور نسبتا انتخابى این آنزیم را در نورون ها و بویژه در مغز مهار مى کند و بنظرمى رسد که آثار درمانى خود را از طریق اثرات کولینرژیک خود اعمال مى کند
هشدارها:
۱ – این دارو در موارد اختلالات قلبى- عروقى نظیرسندرم سینوس بیمار یا اختلالات هدایتى فوق بطنى و سنکوب، قرحه گوارشى یا سابقه آن، آسم و سایربیمارى هاى مزمن انسدادى ریه، اختلال عملکرد کبد و سابقه تشنج باید با احتیاط فراوان تجویز شود.
۲ – براى اطمینان از مصرف صحیح این دارو و هرداروى دیگر در بیماران دچار زوال عقل یا اختلالات شناختى، باید حتى الامکان مصرف داروتحت نظر فرد دیگرى صورت گیرد.
عوارض جانبى: بى اشتهایى، خستگى و ضعف غیرعادى، بى خوا بى، تهوع، استفراغ، اسهال و کرامپ عضلانى و در برخى موارد رویاهاى غیرعادى، درد مفاصل، گیجى، سردرد، تکرر ادرار، افسردگى، سنکوپ، خواب آلودگى و خونریزى غیرعادى ازعوارض جانبى این دارو هستند.
نکات قابل توصیه:
۱ – این دارو باید دفیقا مطابق دستور پزشک مصرف شود و از مصرف بیش از مقدارتجویز شده باید خوددارى نمود
۲ – درصورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، ازمصرف آن نوبت باید صرفنظر کرد و از دو برابر کردن مصرف نوبت بعدى نیز خوددارى نمود
۳ – بیماران تحت درمان با این دارو باید بطور مرتب و منظم به پزشک  مراجعه کنند
۴ – درصورت انجام هرگونه جراحى یا اعمال دندانبزشکى، باید پزشک  یا دندانپزشک را از مصرف این دارو آگاه نمود
۵ –  درصورت بروز گیجى، خواب آلودگى، منگى یا عدم تعادل، بیماران باید احتیاط  کنند
۶ – این دارو باید عصرها مصرف شود ولى در صورت بروز بى خوابى، میتوان آن را در طى روز مصرف نمود.
اشکال دارویی : ۵ و ۱۰ میلی گرم.

_____________________________________

قرص کنتراسپتیو دی ای یا کنتراسپتیو DE با اسمهای مختلف تجاری مثل مارولون یا دزوسپتیو

دسته دارویی : ضدبارداری خوراکی حاوی استروژن – پروژستین
این داروی پیشگیری از بارداری جزو جدیدترین داروهای پیشگیری در ایران است که در آن میزان هورمونهای استروژن و پروژسترونی برای به حداقل رساندن عوارض خیلی خیلی کم شده است و نوع آنها با هورمونهای سنتی استفاده شده در قرصهای قدیمی تر مثل LD یا HD نیز تفاوت یافته است.
ترکیبات موجود در قرص: دزوژسترول + اتنیل استرادیول
این دارو از دسته OCP یا داروهای ضد بارداری خوراکی است.
طریقه اثر یا خواص فارماکولوژیکی: با اثر بر هورمونهای FSH و LH از تخمک گذاری جلوگیری می کند.
موارد منع مصرف : ترومبوفلیبیت، اختلالات ترومبوآمبولیک، بیماریهای قلبی- مغزی، سکته قلبی و مغزی، نارسایی قلبی، سرطان پستان، سرطان دهانه رحم، تومورهای کبدی، بارداری یا موارد مشکوک به بارداری، خونریزی های غیر طبیعی.
موارد هشدار: سیگار خطر بروز عوارض قلبی را افزایش می دهد. مخصوصا در سنین بالای ۳۵ سالگی.
عوارض جانبی: افزایش خطر ابتلا به ترومبوفلیبیت، ترومبوز عروق کرونر و ترمبوز مغزی، افزایش فشار خون، بیماری کیسه صفرا، میگرن، افسردگی، سردرد، راش و حساسیت پستانها و عدم تحمل لنزهای تماسی.
البته باید توجه داشت که عوارض گفته شده همزمان یا در هر کسی دیده نمی شود و اغلب این دارو براحتی تحمل می شود.
نکات مهم : در دوران شیردهی بهتر است مصرف نشود چون نشانه هایی از ترشح آن در شیر مادر و اثر روی نوزاد گزارش شده است.
قبل از شروع استفاده از فشارخون و کارکرد قلب و میزان چربی خون مطلع شوید.
در اولین دوره مصرف بهتر است برای حصول نتیجه مورد نظر از یک روش دیگر بارداری مثل کاندوم استفاده شود.
مصرف این قرص یکبار در ۲۴ ساعت است.

Permanent link to this article: http://glo.ir/drug-information/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d8%a8%db%8c%d8%a8-%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a8%d8%a7/%d8%af-d/

This site is protected by wp-copyrightpro.com